รายชื่อผู้สมัครเรียน

id ชื่อ-สกุล สาชาวิชา วันที่สมัคร สถานะ
1 นายสมชาย  ดี ผู้ช่วยพยาบาล 15/08/2019 การสมัครสมบูรณ์แล้ว
4 นางสาวชมพูเนกข์  นะทอน ผู้ช่วยพยาบาล 20/08/2019 การสมัครสมบูรณ์แล้ว
2 นายสมประสงค์  ภูมิอินทร์ ผู้ช่วยพยาบาล 16/08/2019 รอส่งหลักฐาน
3 ศิรดา  ฦาชา รอส่งหลักฐาน
5 ช่อผกา  แก้วชมภู รอส่งหลักฐาน
6 หยกมณี  อินทฤาชัย รอส่งหลักฐาน
7 นางสาวนัทนิสา  ไชยนาดี ผู้ช่วยพยาบาล 09/09/2019 รอส่งหลักฐาน
8 เจนจิรา  ต้อไธสง รอส่งหลักฐาน